• کمک به ارتقای دانش و بینش در تعلیم و تربیت و توجه به فرهنگ کشور
  • کمک به ارائه پژوهش های اصیل  
  • کمک به هم افزایی پژوهش ها و تحقیفات در ایران    
  • کمک به انعکاس دانش جهانی تعلیم و تربیت     
  • ایجاد پیوند بین کاربرد عمل ونظر درعرصه های تعلیم وتربیت
  • کمک به ایجاد اجتماع علمی و پژوهشی حقیقی و مجازی