مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles گزارشات موردی (Case Reports) و در گستره پژوهش‌های تعلیم و تربیت که قبلاً در هیچ مجلۀ داخلی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.
 
نکات عمومی
بخش‌های مختلف مقاله باید به ترتیب زیر تنظیم گردند:
-     صفحه عنوان
-     چکیده فارسی مقاله و کلمات کلیدی آن
-     چکیده انگلیسی مقاله و کلمات کلیدی آن
-     مقدمه
-     روش پژوهش
    نمونه‌های پژوهش
  پروتکل پژوهش
 
-     نتایج
-     بحث و نتیجه‌گیری
-     منابع
-     جداول
-     نمودارها یا گراف‌ها
 
صفحه عنوان
صفحه عنوان باید شامل:
-     عنوان دقیق مقاله
-     نام نویسنده یا نویسندگان
-     آدرس دانشگاهی نویسنده یا نویسندگان
-     نام، شماره‌تلفن، نمابر، آدرس‌پستی و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مکاتبه‌کننده
 چکیده مقاله
-     چکیده فارسی و انگلیسی مقاله هر کدام باید شامل 200 تا 250 کلمه و به ترتیب شامل هدف ، روش شناسی، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری باشند.
-     چکیده مقاله نباید شامل کلمات اختصاری تعریف نشده باشد.
-     بعد از هر دو چکیده (فارسی و انگلیسی) 4 تا 6 کلمه کلیدی فراهم شود که در عنوان مقاله آورده نشده‌اند.
-     چکیده فارسی و انگلیسی هر دو باید مطابقت داشته باشند.
 
متن اصلی
-     نسخه اصلی مقاله (Manuscript) با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word تایپ شود. نوع و اندازه حروف برای زبان فارسی B Mitra 12 باشد.
-     فاصلۀ بین خطوط 1.15 سانتی‌متر و حاشیه متن باید 5/2 سانتیمتر از چهار طرف و شمارۀ صفحه در وسط و پایین هر صفحه باشد.
-     کلمات اختصاری باید اولین باری که بیان می‌شوند (به استثنای چکیده مقاله)  یک بار تعریف شوند و متعاقب آن به طور پیوسته از آنها استفاده شود.
-     تا حد امکان کمتر از کلمات اختصاری استفاده شود.
-     اصطلاحات علمی انگلیسی کمتر استفاده شود و معادل فارسی آنها بکار برده شود.
-     عناوین قسمت‌های مختلف مقاله (چکیده، مقدمه، روش پژوهش و...) از پاراگراف قبلی خود یک خط فاصله داشته باشند.
-     تنها اصطلاحات علمی ناآشنا زیرنویس شوند و نیازی به زیرنویس نمودن اسامی محققین خارجی نيست.
 
 
تشکر و قدردانی
تشکر از افراد، سازمان‌ها یا حمایت‌کنندگان مالی تحقیق باید قبل از فهرست منابع و مأخذ به شکل مجزا تحت عنوان تشکر و قدردانی ارایه شود.
منابع
-     تعداد منابع حداکثر 40 مورد باشد.
-     منابع در متن مقاله براساس نام نویسنده و سال انتشار به عنوان مثال (ذکاوتی ، 1388) قرارمیگیرد
-     لیست منابع در انتهای مقاله به صورت مرتب و صعودی بر اساس نام نویسنده.
-     تا حد امکان منابع انگلیسی هم به فارسی تایپ شوند. 
-     در قسمت چکیدۀ مقاله منابع آورده نشوند.
-   منبع باید به شکلی نوشته شود که با اسم فامیلی اولین نویسنده شروع شود. برای منابع فارسی، اسم فامیلی و اسم کلیۀ نویسندگان به ترتیب ذکر شود. برای منابع انگلیسی اسم فامیلی و سپس حرف اول اسم نویسنده‌ها ذکر گردد.
-   در منابعی که مقاله تحقیقی هستند، حتماً باید نام کامل مجله در منبع ذکر گردد و از اختصاري نویسی نام مجله خودداری شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
 
مقالۀ تحقیقی
-   عبدلي بهروز، عشايري حسن، باقرزاده فضل‌اله و فرخي احمد. (1383). مقايسه تأثير يادگيري پنهان و آشكار بر زمان واكنش زنجيره‌اي. مجله حركت. شماره 19. صفحات 40-23.
 
کتاب و فصلی از کتاب
-     نمازي‌زاده مهدي و اصلانخاني محمدعلي (مترجمين) (1388). رشد و تكامل حركتي در طول عمر. انتشارات سمت، چاپ دهم؛ صفحات 535-496.
 
 
منابع خارجی
مقالات و کتاب‌های خارجی به شکل زیر نوشته شوند.
 
Wulf G. (2008). Attentional focus effects in balance acrobats. Research quarterly for exercise and sport. 79, 3: pp.319-325.
 
Payne V. G., Isaacs L. D. (2008). Human motor development. Mc Graw-Hill. pp. 429-460.
 
جداول
-   جدول‌ها نباید به صورت عکس ارایه گردند، بلکه باید با استفاده از Word و در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شوند. جداول باید حاوی عنوان باشند و عنوان جدول باید بیانگر محتوای جدول باشد و به صورت متوالی شماره‌گذاری شوند.