مسلم قبادیان سیامک خدایاری ،حافظ پادروند ،اکبررضایی فرد 

چکیده
درگیری شغلی کلید انگیزشی کارکنان و ارزشی بنیادی برای کمک به سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی است. بسیاری مدیران معتقدند که کارکنانی که درگیری شغلی بالای دارند نسبت به کارکنان دیگر از شغل خود رضایت بیشتری دارند و انرژی بیشتری برای انجام کارها صرف می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هوش معنوی بر درگیری شغلی با میانجی گری ذهنیت فلسفی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو شهر خرم آباد در سال 1400-1399 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر خرم آباد بود. از میان جامعه آماری تعداد 165 نفر از کارکنان مرد (۱۰۳) و زن (۶۲) آموزش و پرورش بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده¬ها از پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی کانونگو(1982)، ذهنیت فلسفی کمیلی اصل(1381) و پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) استفاده شد. داده های پژوهش توسط نرم افزار SPSS21 و LISREL 8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر استفاد شد. یافته¬ها: یافته¬های پژوهش نشان داد، هوش معنوی بر ذهنیت فلسفی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد. بین ذهنیت فلسفی بر درگیری شغلی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تاثیر غیر مستقیم معنادار هوش معنوی بر درگیری شغلی کارکنان با میانجی¬گیری ذهنیت فلسفی بود. با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط درگیری شغلی با هوش معنوی و ذهنیت فلسفی کارکنان و با توجه به اکتسابی بودن هوش معنوی و ذهنیت فلسفی پیشنهاد می¬گردد که مدیران سازمان موانع کسب هوش معنوی و ذهنیت فلسفی را شناسایی و از بین برداشته و شرایط را برای رشد آنها فراهم کنند و با برگزاری کلاس¬های آموزشی مرتبط در این زمینه و با آموزش راههای عملی تقویت هوش معنوی و ذهنیت فلسفی، به قابلیت-های کارکنان افزوده و در جهت ارتقای درگیری شغلی و عملکرد آنان گام بردارند.
کلید واژه ها: هوش معنوی، درگیری شغلی، ذهنیت فلسفی، کارکنان آموزش و پرورش

 

Abstract
Job conflict is the key to employee motivation and core value to help the organization achieve a competitive advantage. Many managers believe that employees with high job conflict are more satisfied with their job than other employees and spend more energy to get things done. The purpose of this study was to investigate the effect of spiritual intelligence on job conflict mediated by the philosophical mentality of education staff in the second district of Khorramabad in 2020-2021. The research method was descriptive-correlational. The statistical population included the education staff of District 2 of Khorramabad. From the statistical population, 165 male (103) and female (62) education employees were selected based on Morgan table by relative stratified random sampling.In order to collect data, Kanungo (1982) standard job involvement questionnaire, Asli (2002), and King (2008) standard spiritual intelligence questionnaire were used. The research data were analyzed by SPSS21 and LISREL 8.54 software. To analyze the data, structural equation test was used by path analysis method. Findings showed that spiritual intelligence has a direct and significant effect on the philosophical mentality of employees. There is a direct and significant effect between philosophical mentality and employee job conflict. Summary of the results showed a significant indirect effect of spiritual intelligence on employees' job involvement mediated by philosophical mentality. According to the results of the study and the relationship between job conflict with spiritual intelligence and philosophical mentality of employees and due to the acquisition of spiritual intelligence and philosophical mentality, it is suggested that managers identify and eliminate barriers to spiritual intelligence and philosophical mentality and eliminate the conditions. To provide them with growth and by holding related training classes in this field and by teaching practical ways to strengthen spiritual intelligence and philosophical mentality, increase the capabilities of employees and take steps to promote job conflict and their performance.

چکیده:

بسیاری از مطالعاتی که تاکنون در زمینه‌ی قلدری در محیط‌های آموزشی انجام شده، بر پرخاشگری، خشونت و قلدری در میان همسالان متمرکز بوده؛ حال آنکه بروز رفتارهای قلدرانه می‌تواند شامل بزرگسالان، و حتی معلمان نیز بشود. مطالعه حاضر با هدف توسعه و اعتبارسنجی مقیاس قلدری معلم انجام شده است که اشکال مختلف رفتارهای قلدرانه‌ای را که توسط معلمان به نمایش گذاشته می‌شود، اندازه‌گیری می‌نماید. مراحل اولیه طراحی مقیاس با تعریف ساختار هدف، ایجاد آیتم‌ها و دریافت و بررسی نظر خبرگان (اساتید گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران) انجام شد. ویژگی‌های روانسنجی مقیاس قلدری معلم با اجرای پرسشنامه در 20 مدرسه ابتدایی و متوسطه اول شهر تهران بررسی شد. تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) نشان داد که مقیاس قلدری معلم شامل 28 آیتم در 3 مولفه قلدری فیزیکی (11 مورد)، قلدری روانی (10 مورد) و قلدری کلامی (7 مورد) می باشد. در تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی 3 مولفه یاد شده اعتباربخشی شد. همچنین مقیاس قلدری معلم ثبات درونی خوبی برای نمره کل مقیاس و ابعاد فرعی آن داشت.

کلمات کلیدی: قلدری معلم، توسعه مقیاس، قلدری فیزیکی، قلدری روانی، قلدری کلامی.

 

بررسی اثربخشی نمایش درمانی بر انعطاف پذیری روانشناختی و توانایی حرکتی کودکان معلول جسمی و ذهنی

 

نویسنده: یاشلی علیزاده

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

هادی فرهادی

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم روانشناسی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

فرامرز ملکیان

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

هدف پژوهش فوق بررسی اثربخشینمایش درمانی بر انعطاف­پذیری روانشناختی و توانایی حرکتی کودکان معلول جسمیبود.جامعه آماری پژوهش، کودکان معلول بهزیستی شهر تهران در سال 1398 بود. افراد حاضر در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس30 نفر انتخاب شدند که در دو گروه 15 نفر قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت مداخله نمایش درمانی به صورت گروهی در طی 12 جلسه یک ساعته  قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان، هر دو گروه به پرسشنامه مقیاس انعطاف­پذیری روان شناختی بوند و بانس و مقیاس رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از کواریانس تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد نمایش درمانی بر افزایش انعطاف­پذیری روانشناختی و مهارت حرکتی  کودکان معلول تأثیر معنی دار داشته است (0.05>P). همچنین نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که برونداد تحلیل کوواریانس تک متغیره برای همه مولفه­های مهارت حرکتی و انعطاف­پذیری روان­شناختی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: نمایش درمانی، معلول جسمی، مهارت های حرکتی، انعطاف پذيري روانشناختي